گامهای کوتاه


جمله‌ی علت‌های بی‌طبیب

 

ایستاده، چهاردست و پا، سینه‌خیز، هرجور هست باید خودت را بکشی بالا. شیب دامنه‌ی کوه زیادی تند است و هی سُر می‌خوری پایین. نباید بیافتی. هی سر می‌خوری پایین و هی خودت را می‌کشی بالا. هی سر می‌خوری پایین و هی خودت را می‌کشی بالا. عیبش این است که دامنه، نه صخره است، نه سنگ، نه شن. صفحه‌ی فلزی رنده‌ی تیز آشپزخانه است.