گامهای کوتاه


«ممّد نبودی ببینی» یا «گود لایف»

 

مردم جورهای مختلفی از خودشان محافظت می‌کنند: بعضی‌ها کمربند می‌بندند؛ بعضی‌ها نزدیک خطر نمی‌شوند؛ بعضی‌ها قرص‌های مولتی‌ ویتامین می‌خورند؛ من، زیر لباسم دریا می‌پوشم.