گامهای کوتاه


مثل کشف اتم...

دوست نازنینی دارم که هر وقت چیز غیر منتظره ای راجع به آدم آشنایی می شنود می گوید: واااای! چقدر آدمها سوراخ دارند!

من یادم رفته است که بهش بگویم مثل پنیر سوئیسی هستم...