گامهای کوتاه


صنایع جدید الاحداث بسته‌گشایی و بازبندی!

 

اول پاییز ریزش موی سر بیشتر مردم زیاد می‌شود. با افتادن هر مو حفره‌یی به اندازه‌ی سر یک سوزن منجوق‌دوزی باز می‌شود که از آن می‌شود بخشی از مغز آدم را دید.