گامهای کوتاه


«بوسه بر آب» یا «شرّ و ورّ از ته دل»

 

کوتاه: مثل لحظه‌ی افتادن یک سیب از یک درخت، یا لحظه‌ی پیوستن یک سیب به یک درخت...