گامهای کوتاه


ابر بزرگ توی کله‌ی کوچک!

 

فکر کن! ممکن است همه‌ی ما سلول‌های بدن یک موجود خیلی گنده باشیم...در این‌صورت این موجود بیچاره، ایرانش چرک کرده است!